Acer Campestre vom Brunhildisfelsen

Acer Campestre vom Brunhildisfelsen

SHSB 728050 ° 15-12-2013
Champion suisse de beauté jeune

Vader-Père-Sire: Ch. Favoriet van ‘t Tempeliershof
Moeder- Mère – Dam: Duifje

Eigenaar/ Propriétaire/ Eigentümer:
Bruno STEIGER
Hauptstrasse 11
8584 LEIMBACH TG / Schweiz
Tel. +41(0)79 338 15 15
Email: info@swiss-schipperke.ch

info@swiss-malinois.ch

www.swiss-schipperke.ch