Statuten & Huishoudelijk Reglement

Koninklijke Schipperkes Club
Opgericht in 1888
Vereniging aangesloten bij de
Koninklijke Kynologische Unie St. Hubertus nr. 001

S T A T U T E N

Deze statuten werden door de leden goedgekeurd op de buitengewone Algemene Ledenvergadering van 06 maart 2005.

Art. 1: De Koninklijke Schipperkes Club werd op 4 maart 1888 opgericht en is vanaf die datum als eerste vereniging (aansluitingsnummer 001) aangesloten bij de Koninklijke Kynologische Unie Sint-Hubertus. De bepalingen van de herzieningsovereenkomst van 12 februari 1928, houdende herziening van de overeenkomst van 6 januari 1908, te weten de van kracht zijnde reglementen en ook de reglementen welke later zullen worden vastgelegd, werden aanvaard. De verbintenis werd aangegaan zich te zullen schikken naar deze bepalingen. Zij aanvaardt de reglementen in voege en die welke in het vervolg vast te stellen zijn, en legt zich de verplichting op hieraan te gehoorzamen.
De zetel van de vereniging is gevestigd op het secretariaat van het bestuur.

Art. 2: De vereniging heeft tot doel:
– Tentoonstellingen te organiseren overal te lande, hetzij alleen, hetzij samen met één of meerdere
andere clubs.
– Eventueel prijzen te schenken aan door andere verenigingen georganiseerde tentoonstellingen.
– Mede beslissen bij het opstellen van de rasstandaard.
– Organiseren van ontspanningsactiviteiten en / of wandeldagen.
– De relaties tussen de liefhebbers van het ras bevorderen en hun de kwaliteiten van het ras beter leren kennen.
Deze opsomming is niet limitatief, doch enkel indicatief.
Art. 3:

Leden

De vereniging heeft drie soorten leden die door de algemene vergadering worden erkend:
effectieve leden, gezinsleden en ereleden.
Als effectieve leden en gezinsleden worden beschouwd: alle aangesloten leden, na een proefperiode van één jaar. Alleen de effectieve leden en de gezinsleden hebben stemrecht op de Algemene Vergadering.
Ereleden betalen geen bijdragen en hebben geen stemrecht.
Art. 4: Het aantal leden van de vereniging is onbeperkt, maar een minimum van drie effectieve leden is vereist. Iedere Belg of buitenlander kan lid zijn, indien hij of zij niet is aangesloten bij een andere kynologische club die niet is erkend door de F.C.I.. Het aanvaarden van een nieuw lid gebeurt door het bestuur, dat bij niet-aanvaarding geen motivatie hoeft te geven.
Het lidgeld wordt door het bestuur vastgelegd, en is vóór één januari invorderbaar.
Art. 5: Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Alle leden hebben, voor zover niet anders
omschreven in de statuten, dezelfde rechten en plichten. Door hun aanvraag tot het verkrijgen van het lidmaatschap erkennen zij de geldigheid van onderhavige statuten en aanvaarden zij alle in voege zijnde reglementen, alsmede deze welke achteraf kunnen worden uitgevaardigd.
Art. 6: De effectieve leden, evenmin als de ontslaggevende, uitgesloten of om andere redenen uittredende leden, alsmede de erfgenamen van een overleden lid, hebben hoegenaamd geen recht op het kapitaal, het vermogen en/of het patrimonium van de vereniging.
Art. 7: Het bestuur bestaat uit minstens drie leden, die door de Algemene Vergadering worden gekozen voor de duur van drie jaar. Daarna zijn ze uittredend en herkiesbaar. Elk jaar treedt volgens beurtwisseling één derde van het bestuur af, dat terstond herkiesbaar is. Er mogen echter geen twee leden van het dagelijks bestuur gelijktijdig uittredend en herkiesbaar zijn. De twee eerste jaren zijn de uittredende en herkiesbare leden van het bestuur ofwel vrijwilligers, ofwel worden ze aangeduid door loting. Bij een vacature beëindigt het nieuw aangestelde bestuurslid het mandaat van het lid dat hij vervangt.
Art. 8: De verkozen bestuursleden verdelen onderling de functies. Het bestuur vergadert zo vaak als nodig en mag beraadslagen en beslissen bij aanwezigheid van ten minste de helft plus één van de leden. Het bestuur neemt alle maatregelen die het in het belang van de club nodig acht.
Art. 9: Ieder jaar is er in de loop van het eerste kwartaal een Algemene Ledenvergadering. De uitnodiging voor de Algemene Vergadering gebeurt eenvoudig met een met de post verstuurde omzendbrief, minstens twee weken vóór de datum van de vergadering. Bij de uitnodiging wordt ook de dagorde gevoegd. De secretaris brengt tijdens de vergadering verslag uit over de in- en uitgaande briefwisseling en de activiteiten van het voorbije jaar. De penningmeester geeft uitleg over de kastoestand.
Art. 10: Het bestuur nodigt de leden uit voor een Bijzondere Algemene Ledenvergadering wanneer dit
nodig is. Een dergelijke vergadering moet bijeengeroepen worden op aanvraag van ten minste tien
effectieve leden, op voorwaarde dat ze hun aanvraag staven door het storten in de clubkas van
vijfentwintig euro per aanvrager. Deze som wordt terugbetaald na de vergadering, indien alle aanvragers voor de bijzondere vergadering er op aanwezig zijn.
Art. 11: De Algemene Vergadering, alsook de Bijzondere Algemene Vergadering, kan slechts beraadslagen en stemmen over de punten die op de dagorde staan vermeld. Er mag wel van gedachten gewisseld worden over kwesties die ter sprake komen. In dit geval zal het bestuur deze punten op de dagorde plaatsen van de eerstvolgende Algemene Vergadering.
Art. 12: Twee leden worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering om minstens eens per jaar de boekhouding te controleren en verslag uit te brengen op de Algemene Ledenvergadering.
Art. 13 : Het lidmaatschap neemt een einde:
– Bij vrijwillige of door hogere instantie opgelegde ontbinding van de vereniging
– Bij overlijden van het lid of erelid
– Door een schriftelijke en aangetekende ontslagneming vóór het einde van het kalenderjaar, die wordt gericht aan de secretaris van de vereniging.
– Door wanbetaling, dit betekent wanneer de lidmaatschapsbijdrage niet voldaan werd na verloop van het eerste kwartaal.
– Door uitsluiting.

Strafbepaling: Leden die getroffen worden door een strafbepaling hebben het recht tegen deze beslissing in beroep te gaan bij de Kynologische Raad (K.R.) of het door deze laatste aangewezen en in haar schoot bestaande orgaan. Als voorbeeld kan deze bepaling als volgt opgesteld worden:

Het Bestuur of de Algemene Vergadering mag geen strafbepaling uitspreken zonder dat  de belanghebbende uitgenodigd is geweest zich te verdedigen. Elke persoon getroffen door een strafbepaling waarvan de uitwerking zich beperkt tot de vereniging zelf, en die meent dat deze tegen hem genomen beslissing de Statuten niet eerbiedigt, heeft het recht in hoger beroep te gaan bij de Kynologische raad of het door deze laatste in haar schoot daartoe opgerichte orgaan.

Het beroep is in elk geval ontvankelijk indien de vereniging om de uitbreiding van de strafbepaling verzoekt tot de ganse KKUSH. De persoon getroffen door een strafbepaling zal hiervan per aangetekend schrijven verwittigd worden en zal op dezelfde wijze van zijn recht op hoger beroep in kennis gesteld worden.

Art. 14: Kunnen uitgesloten worden, leden die een tegenover de vereniging lasterlijke daad stellen of die de belangen van de vereniging in het gedrang brengen of hebben gebracht, evenals de leden die zich weigeren te onderwerpen aan de statuten, de reglementen of de beslissingen van het bestuur.
De uitsluiting of schorsing, die voor een bepaalde periode kan opgelegd worden, wordt door het bestuur uitgesproken bij meerderheid van stemmen, nadat de beschuldigde werd uitgenodigd om zich te verdedigen.
Art. 15: De statuten en het huishoudelijk reglement zullen aan de leden bekend gemaakt worden via het tijdschrift van de vereniging.
Art. 16: Iedere wijziging van de statuten mag slechts goedgekeurd worden op de Algemene
Ledenvergadering of een speciaal hiervoor samengeroepen Bijzondere Algemene Ledenvergadering. Hierbij moet minstens twee derde van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn en iedere wijziging moet goedgekeurd worden met twee derde van de uitgebrachte stemmen.
Wanneer het gewenste quorum niet aanwezig is zal het bestuur zo spoedig mogelijk, en dit binnen een
termijn van dertig dagen, een nieuwe Bijzondere Algemene Ledenvergadering bijeenroepen die dan wel geldig kan stemmen en de wijziging(en) goedkeuren bij gewone meerderheid van stemmen.
Art. 17 : Bij ontbinding van de vereniging zal haar bezit toevertrouwd worden aan (een) andere
organisatie(s) waarvan de doeleinden het meest met het doel van de huidige vereniging overeenstemmen en die wordt/worden aangeduid door de Algemene Vergadering.
Art. 18 : Alle niet voorziene gevallen in deze statuten zullen in de schoot van het bestuur opgelost
worden, eventueel met advies van de bevoegde instanties die deel uitmaken van de Koninklijke
Kynologische Unie St. Hubertus.
Art. 19: deze Nederlandstalige statuten zijn de rechtsgeldige versie.

Koninklijke Schipperkes Club Royal Schipperkes Club
Opgericht in 1888 KKUSH – nr. 001

H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T

Dit Huishoudelijk Reglement werd door de leden goedgekeurd op de buitengewone Algemene Ledenvergadering van 06 maart 2005.

Art. 14 werd aangepast en is goedgekeurd op de Bestuursvergadering van 09-09-2006.

Art. 6, 7, 9, 10 en 12 werden aangepast en goedgekeurd op de Bestuursvergadering op 17-02-2012.

Art. 9 werd aangepast en goedgekeurd op de Bestuursvergadering op 24-11-2013.

1 – LEDEN:

Art. 1: Om lid te kunnen worden van de vereniging moet men kynologisch van onbesproken gedrag zijn en geen deel uitmaken van een vereniging die niet is aangesloten bij de KKUSH. of niet is erkend door de FCI.

Art. 2: De vereniging kan buiten de leden die zijn vermeld in art. 3 van de statuten, ook steunende leden aanvaarden. Zij steunen de vereniging enkel financieel en/of materieel. Zij zijn niet gehouden aan het betalen van lidgelden en hebben geen stemrecht. Ook vallen zij onder de bepaling van art. 6 van de statuten.

Art. 3: Kandidaat-leden moeten om lid te worden een aanvraag indienen bij de secretaris van het bestuur. Ze worden dan ‘voorlopig lid’ voor de duur van twaalf maanden. Tijdens deze periode hebben alle leden de kans om, via het secretariaat van het bestuur, hun schriftelijke bezwaren tegen het aangevraagde lidmaatschap in te dienen.

Art. 4: Alle leden kunnen ten alle tijde schriftelijk voorstellen indienen bij het bestuur in verband met de werking en de activiteiten van de vereniging. De voorstellen moeten voorkomen op de dagorde en naargelang de aard besproken worden op bestuursvergaderingen of op de Algemene Ledenvergaderingen.

Art. 5: Het lidmaatschap neemt een einde zoals bepaald in art. 13 van de statuten.

2 – RAAD VAN BESTUUR:

Art. 6: Om in de Raad van Bestuur (kortweg het Bestuur) te kunnen zetelen moet men minstens twee jaar ononderbroken lid zijn van de vereniging.

Art. 7: Kandidaat-bestuursleden moeten hun kandidatuur schriftelijk indienen bij het secretariaat, ten laatste twee weken vóór de Algemene Vergadering.

Art. 8: Alle functies zijn onbezoldigd. Zij mogen worden gecumuleerd, doch niemand mag meer dan twee functies in het bestuur waarnemen.

Art. 9: Het bestuur kan maximaal uit 7 personen samengesteld worden, waarvan hoogstens 1/3 buitenlandse leden. Het bestuur vergadert wanneer nodig

Art. 10: Bestuurstaken of -verantwoordelijkheden:

VOORZITTER: Hij/zij vertegenwoordigt de vereniging onder alle omstandigheden. Hij/zij leidt de bestuursvergaderingen en de Algemene Vergaderingen. Hij/zij ondertekent de door de vergadering goedgekeurde notulen en waakt samen met de andere bestuursleden over de naleving binnen de vereniging van de statuten en eveneens van de reglementen en directieven van de KKUSH en van de overkoepelende organen, zoals vermeld in art.1 van de statuten.

SECRETARIS: Hij/zij is gelast met het bijeenroepen van de bestuursvergaderingen en de Algemene Vergaderingen en het schrijven van de notulen, die hij/zij op de volgende vergadering voor goedkeuring moet voorleggen. De uitnodigingen voor de Algemene Vergadering worden minstens twee weken vooraf ter kennis gebracht aan de leden. Hij/zij voert de briefwisseling in naam van de vereniging en in overleg met het bestuur.
Hij/zij brengt verslag uit op de Algemene Vergadering over de werking en de activiteiten van de

vereniging tijdens het voorbije jaar.
PENNINGMEESTER: Hij/zij houdt nauwkeurig boek van alle ontvangsten en uitgaven.
Op 31 december sluit hij/zij zijn/haar boeken af, maakt een staat van ontvangsten en uitgaven op over het voorbije jaar en stelt samen met het bestuur de begroting op voor het volgende jaar.
Op de Algemene Vergadering brengt hij/zij verslag uit over de financiële verrichtingen tijdens het
voorbije jaar en over de financiële toestand van de vereniging.

OVERIGE LEDEN VAN HET BESTUUR: Hun taak blijkt hoofdzakelijk uit de benaming van hun functies.

Art. 11: Op bestuursvergaderingen kunnen personen worden uitgenodigd die niet zelf tot het bestuur behoren of die geen lid zijn van de vereniging. Zij hebben normaal geen stemrecht, tenzij wanneer het bestuur hun stemrecht verleent, wanneer het gaat om problemen waarbij zij krachtens hun uitgeoefende functie nauw bij betrokken zijn.

3 – FINANCIELE VERRICHTINGEN

Art. 12: Alle financiële verrichtingen gebeuren via de bankrekening van de Club.

Art. 13: De penningmeester is gemachtigd alle nodige betalingen uit de kas te verrichten. Hij heeft volmacht en een geverifieerde handtekening voor de bankverrichtingen van de vereniging, samen met een ander lid van het bestuur

Art. 14: Elk jaar moet, krachtens art. 12 van de statuten, de boekhouding worden gecontroleerd.

Kandidaten voor het controleren van de boekhouding richten vóór de Algemene Vergadering hun schriftelijke kandidatuur aan de secretaris van het bestuur. Bij gebrek aan schriftelijke kandidaturen vraagt het bestuur, op de Algemene Vergadering, aan twee kandidaten om het mandaat van controleur uit te oefenen.
Elk jaar, op de Algemene Vergadering, wordt een “reservelid” aangeduid voor het controleren van de boekhouding. Het op de vorige Algemene Vergadering aangeduide reservelid neemt de plaats in van het lid dat twee jaar na elkaar de functie van controleur heeft uitgeoefend.

In geval van overlijden, ontslag of uitsluiting van één van de twee controleurs, zal het reservelid het vacante mandaat voor twee jaar overnemen.

4 – ALGEMENE VERGADERINGEN

Art. 15: De Algemene Vergadering is krachtens de statuten bevoegd voor:

-Het wijzigen van de statuten.

-Het benoemen en afzetten van het bestuur.

-Het goedkeuren van de rekeningen en de begrotingen.

-De ontbinding van de vereniging.

-De bestemming van de activa bij ontbinding.

Art. 16: Alle leden moeten uitgenodigd worden voor de Algemene Vergadering, zoals voorzien in de artikels 9 en 10 van de statuten.

5 –SANCTIES en TUCHTMAATREGELEN

Art. 17: Alle leden die honden verkopen verplichten er zich toe alle honden van het nest, hoe groot ook, te verkopen met een officiële stamboom uitgegeven door de Kynologische Unie Sint Hubertus / Koninklijke Maatschappij Sint-Hubertus, of door een ander door de F.C.I. erkend organisme.

Art. 18: Naargelang de noodzaak zich voordoet is het bestuur gemachtigd sancties en tuchtmaatregelen te treffen zoals voorzien in art 13 en 14 van de statuten.

Art. 19: Bestuursleden die zonder vooraf te verwittigen twee achtereenvolgende Bestuursvergaderingen niet bijwonen, verliezen automatisch de hoedanigheid van bestuurslid.

6 – BESLISSINGEN

Art. 20: Alle beslissingen worden genomen, behoudens de voorziene uitzonderingen, bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Art. 21: Bij staking van de stemmen wordt een voorstel verworpen. De stem van de voorzitter telt slechts voor één stem.

Art. 22: Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd

Art. 23: Stemmen bij volmacht is toegestaan. Elk stemgerechtigd lid mag echter over niet meer dan één volmacht beschikken.