Vun Angelswies - Albert Arnould-Hoffelt / Arlon / B

Kennel / Affixe VUN ANGELSWIES

Nés le 16 octobre 2017

3 Reuen / Mâles

2 Teven / Femelles

Vader/Père : GARRY Von Hängelen City

Moeder/Mère : KIM  Van Het Kumtichshof

Eig. Prop. Alberte Arnould-Hoffelt – Rue du Bourg 83 – B-6700 Arlon

Tel. +32(0)63 21 82 21

Email: mailto:arnould.lucien@belgacom.net